رشته ها » دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
اخبار دانشگاه

ليست رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي عجب شيرmechatronics.pdf [130.24 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 292)

رديف

نام رشته

گروه آموزشي

مقطع

سرفصل رشته ها

1 مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی مدیریت دکتری تخصصی http://sep.iau.ir/Silabes/17203.pdf
2 مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک مدیریت

کارشناسی ارشد

 http://sep.iau.ir/Silabes/15260.pdf
3 مدیریت مالی مدیریت

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/15287.pdf
4 مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی مدیریت

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/15218.pdf
5 مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیکی برق

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/25267.pdf
6 مهندسی برق - افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
برق

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/25267.pdf
7 مهندسی برق - سیستمهای قدرت
برق

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/25267.pdf

8

مهندسی معماری

معماری

کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/75122.pdf

 ترم بندی

1 روانشناسی تربیتی علوم تربیتی کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/15128.pdf

ترم بندی

2 تحقیقات آموزشی علوم تربیتی کارشناسی ارشد http://sep.iau.ir/Silabes/15201.pdf
3 آموزش و بهسازی منابع انسانی علوم تربیتی کارشناسی ارشد

 ترم بندی

4 اقتصاد اسلامی اقتصاد کارشناسی ارشد  
5 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل مدیریت کارشناسی ارشد  http://sep.iau.ir/Silabes/15260.pdf
6 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مکانیک کارشناسی ارشد  http://sep.iau.ir/Silabes/25207.pdf
7 بانکداری اسلامی علوم انسانی کارشناسی ارشد  
8 مکاترونیک فنی و مهندسی کارشناسی ارشد

http://sep.iau.ir/Silabes/25183.pdf

ترم بندیmechatronics.pdf [130.24 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 292)

9 حسابداری حسابداری کاردانی ناپیوسته
http://iausep.com/Silabes/11168.pdf

10

حسابداری

حسابداری

کاردانی پیوسته

 http://iausep.com/Silabes/82128.pdf

11 حسابداری حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

 http://iausep.com/Silabes/84157.pdf
12 حسابداری حسابداری

کارشناسی پیوسته

 http://iausep.com/Silabes/13153.pdf
13 معماری معماری کاردانی ناپیوسته  http://iausep.com/Silabes/71118.pdf
14 معماری سنتی معماری کاردانی ناپیوسته  
15 معماری معماری

کاردانی پیوسته

 http://iausep.com/Silabes/82142.pdf
16 مهندسی تکنولوژی معماری معماری

کارشناسی ناپیوسته

 http://iausep.com/Silabes/74100.pdf
17 مهندسی معماری
معماری

کارشناسی پیوسته

 http://iausep.com/Silabes/73108.pdf
18 علمی کاربردی الکترونیک و ابزار دقیق برق کاردانی ناپیوسته http://iausep.com/Silabes/81127.pdf
19 علمی کاربردی برق صنعتی
برق کاردانی ناپیوسته  
20

علمی کاربردی الکتروتکنیک -

برق صنعتی

برق

کاردانی پیوسته

 
21 الکترونیک - تاسیسات الکتریکی
برق

کاردانی پیوسته

 
22 مهندسی برق - قدرت
برق

کارشناسی پیوسته

 
23 مهندسی تکنولوژی برق - قدرت برق

کارشناسی ناپیوسته

 
24 مهندسی تکنولوژی الکترونیک برق

کارشناسی ناپیوسته

 
25 علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر کاردانی ناپیوسته http://iausep.com/Silabes/81130.pdf
26 علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر کاردانی پیوسته  http://iausep.com/Silabes/82145.pdf
27 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

 
28

کارهای عمومی ساختمان

عمران کاردانی پیوسته  http://iausep.com/Silabes/82104.pdf
29 عمران - آب و فاضلاب عمران کاردانی ناپیوسته  
30 مهندسی تکنولوژی عمران - عمران
عمران

کارشناسی ناپیوسته

 http://iausep.com/Silabes/24224.pdf
31

مهندسی تکنولوژی عمران -

نگهداری و بهره برداری سد وشبکه

عمران

کارشناسی ناپیوسته

 
32 مهندسی تکنولوژی ساختمان
عمران

کارشناسی ناپیوسته

 http://iausep.com/Silabes/84122.pdf
33 مهندسی عمران
عمران

کارشناسی پیوسته

 
34 علمی کاربردی مکانیک خودرو مکانیک کاردانی پیوسته http://iausep.com/Silabes/82161.pdf
35 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو مکانیک

کارشناسی ناپیوسته

http://iausep.com/Silabes/84108.pdf
36 ساخت و تولید (ماشین ابزار) مکانیک کاردانی پیوسته  
37 ساخت و تولید (قالبسازی) مکانیک کاردانی پیوسته  
38

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

(قالبسازی)

مکانیک

کارشناسی ناپیوسته

 
39

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

(ماشین ابزار)

مکانیک

کارشناسی ناپیوسته

 
40

مهندسی تکنولوژی تاسیسات

حرارتی و برودتی

مکانیک

کارشناسی ناپیوسته

 
41 مدیریت بازرگانی مدیریت

کارشناسی ناپیوسته

 
42 مدیریت بازرگانی مدیریت

کارشناسی پیوسته

 
43 مدیریت جهانگردی مدیریت

کارشناسی پیوسته

 
44 اقتصاد بازرگانی اقتصاد

کارشناسی پیوسته

 
45 آموزش زبان انگلیسی زبان

کارشناسی ناپیوسته

 
46 مترجمی زبان انگلیسی زبان

کارشناسی پیوسته

 
47 تربیت دبیر زبان انگلیسی زبان

کارشناسی پیوسته

 
آرشیو